Bibliai kvíz


Eredmény

-
Következő

#1. “Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű…,”

Következő

#2. Isten azt mondta Salamonnak: “Kérj valamit, én megadom neked!” Mit kért Salamon?’

Következő

#3. Elizeus próféta azt mondta Naamánnak, az arámok hadvezérének, hogy

Következő

#4. Artahsasztá király Ezsdrásnak

Következő

#5. Eszter azért nem akarta először a királyt rendeletének visszavonására kérni, mert

Következő

#6. Ki mondta ezt: “Az Úr adta, az Úr vette el”?

Következő

#7. Az Énekek énekében

Következő

#8. Mit fejez ki az, hogy “Íme, tenyerembe véstelek be”?

Következő

#9. Mivel gyűjtünk “parazsat” éhező és szomjazó ellenségünk fejére?

Következő

#10. Miért vett feleségül Hóseás egy parázna nőt?

Következő

#11. Melyik város pusztulásáról prófétált Náhum?

Következő

#12. Miután Naomi családjával Betlehemből Móáb földjére költözött,

Következő

#13. “Ha valaki énutánam akar jönni…”

Következő

#14. “Kincsünk pedig cserépedényekben van…,”

Következő

#15. “Krisztus megváltott minket a törvény átkától…,”

Következő

#16. “Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt” -írta Pál a filippieknek. Milyen indulatra gondolt?

Következő

#17. Isten Lévi törzsét jelölte ki a főpapok szolgálatára,

Következő

#18. Mózes ötödik könyvének első fejezetei összefoglalást adnak

Következő

#19. Hány tanú vallomása volt szükséges a törvény szerint az ítélethez?

Következő

#20. Józsué a honfoglalás után összehívta Izráel törzseit

Következő

#21. Boáz szeretettel bánt Ruthtal, mert

Következő

#22. Saul amálekiták elleni győzelme után Isten kijelentette Sámuelen keresztül, hogy elveszi tőle a királyságot. Miért?

Következő

#23. Honnan van az üdvösségünk Pál szerint?

Következő

#24. Ki volt Lóisz?

Következő

#25. Jézus “a követelésével minket terhelő adóslevelet”

Következő

#26. Pál hogyan beszél a filippieknek Isten országáról?

Következő

#27. Mit mond Pál azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik nem akarnak dolgozni?

Következő

#28. Miért mondta Dávid király, hogy “Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon”?

Következő

#29. Amikor Dávid király Jeruzsálembe vitette a szövetség ládáját, örömtáncot járt. Míkál, Saul lánya, Dávid felesége

Következő

#30. Kinek a leszármazottai voltak a filiszteusok a krónikák nemzetségtáblázata szerint?

Következő

#31. “Térjetek meg…”

Következő

#32. Mit tett Jónás, miután megtértek a niniveiek?

Következő

#33. Ráháb, a jerikói parázna nő…

Következő

#34. Mit tett Isten, amikor Gedeon jelet kért tőle?

Következő

#35. Mit mondott Jézus a szombatnapról?

Következő

#36. Ki javasolta, hogy a filiszteusok és az izráeliták csatáját párbajban döntsék el?

Következő

#37. Mit ír az 1Pt 1 a hitről?

Következő

#38. Hogyan maradt életben Illés, amikor elkezdődött a szárazság, amit megjövendölt?

Következő

#39. Ki volt Kornéliusz?

Következő

#40. Miért akarta Hámán kiirtani a zsidókat?

Következő

#41. “Krisztus meghalt a mi bűneinkért…”

Következő

#42. Ki volt Debóra?

Következő

#43. Melyik fáról nem volt szabad ennie az embernek az Éden kertjében?

Következő

#44. Mózes nevének magyarázata:

Következő

#45. Isten megjelent a Sínai-hegy lábánál táborozó izráelitáknak, méghozzá

Következő

#46. Melyik Bibliai könyv nincs az Ószövetségben?

Következő

#47. Mi a bűn zsoldja, és mi Isten kegyelmi ajándéka?

Következő

#48. Ki mondta: “Mi az igazság?”

Következő

#49. Ki szerepel a hit példaképei között?

Következő

#50. Jób…

Következő

#51. Mi volt a rézkígyó?

Következő

#52. Ki volt Lázár?

#53. A tisztának minden

#54. A zsidókhoz írt levél szerint Krisztus segíteni tud azoknak, akik kísértésbe esnek, mert

#55. A hit Jakab levele szerint

#56. Hogy nevezik a zsidók a 7. napot?

#57. Mi a tóra?

#58. Melyik az Ószövetség utolsó könyve?

#59. Az Aeropágosz...

#60. Ki volt az izráeliták vezetője akkor, amikor minden kánaáni királyt legyőztek?

#61. Mit jelent az a név, hogy Ábrahám?

#62. Hogyan nevezik a Jézus elfogatása és keresztrefeszítése közti időszakot?

#63. Salamon szerint mi a bölcsesség kezdete?

#64. A kolosséi levélben Pál apostol egy ismert orvos köszöntését tolmácsolja. Kiét?

#65. Pál apostol szerint hol van a keresztyének hazája?

#66. Hogy hívták Éva első gyermekét?

#67. Honnan tudták a betlehemi pásztorok a mezőn, hogy megszületett a Messiás?

#68. Melyik a görög ábécé utolsó betűje?

#69. Hol nevezték először keresztyéneknek a tanítványokat?

#70. Kik álltak meg a tanítványok mellett, Jézus mennybemenetelekor?

#71. Hány levelet írt Pál Timótheusnak?

#72. Korinthus Görögországban, vagy Olaszországban van?

#73. Hány hajótörést élt meg Pál apostol?

#74. Miről beszél Jézus, amikor ezt mondja: "a test lámpása"?

#75. Máté evangéliumában a nemzedékek száma Ábrahám és Jézus között?

#76. József, Mária férje, ki által származik Jákobtól?

#77. A napkeleti bölcsek száma?

#78. Mi volt Keresztelő János étele?

#79. Pál apostol szavai szerint kikért halt meg Krisztus?

#80. A tékozló fiú testvére nyilvánvalóan egy kicsit...

#81. Pilátus kérdésére: "Te vagy a zsidók királya?" Jézus azt válaszolta

#82. Az új városban

#83. Pál apostol azt mondja, jobb megházasodni, mint...

#84. Amikor Jézus meghalt

#85. A 12 apostol között volt

#86. Péter és János apostol

#87. Jézus bement a templomba és felborította a

#88. Ki volt Pál apostol? Egy

#89. A Jelenések könyvében mi volt a fekete ló lovasának a kezében?

Befejezés