Bibliai kvízWarning: Uninitialized string offset 0 in /home/erted/web/wp-content/plugins/hd-quiz/includes/functions.php on line 705

Eredmény

Következő

#1. Ráháb, a jerikói parázna nő…

Következő

#2. Honnan van az üdvösségünk Pál szerint?

Következő

#3. Mit tett Isten, amikor Gedeon jelet kért tőle?

Következő

#4. Mit mondott Jézus a szombatnapról?

Következő

#5. Ki javasolta, hogy a filiszteusok és az izráeliták csatáját párbajban döntsék el?

Következő

#6. Mit ír az 1Pt 1 a hitről?

Következő

#7. Hogyan maradt életben Illés, amikor elkezdődött a szárazság, amit megjövendölt?

Következő

#8. Ki volt Kornéliusz?

Következő

#9. Miért akarta Hámán kiirtani a zsidókat?

Következő

#10. “Krisztus meghalt a mi bűneinkért…”

Következő

#11. Ki volt Debóra?

Következő

#12. Miután Naomi családjával Betlehemből Móáb földjére költözött,

Következő

#13. Isten azt mondta Salamonnak: “Kérj valamit, én megadom neked!” Mit kért Salamon?’

Következő

#14. Elizeus próféta azt mondta Naamánnak, az arámok hadvezérének, hogy

Következő

#15. Artahsasztá király Ezsdrásnak

Következő

#16. Eszter azért nem akarta először a királyt rendeletének visszavonására kérni, mert

Következő

#17. Ki mondta ezt: “Az Úr adta, az Úr vette el”?

Következő

#18. Az Énekek énekében

Következő

#19. Mit fejez ki az, hogy “Íme, tenyerembe véstelek be”?

Következő

#20. Mivel gyűjtünk “parazsat” éhező és szomjazó ellenségünk fejére?

Következő

#21. Miért vett feleségül Hóseás egy parázna nőt?

Következő

#22. Melyik város pusztulásáról prófétált Náhum?

Következő

#23. “Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű…,”

Következő

#24. “Ha valaki énutánam akar jönni…”

Következő

#25. “Kincsünk pedig cserépedényekben van…,”

Következő

#26. “Krisztus megváltott minket a törvény átkától…,”

Következő

#27. “Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt” -írta Pál a filippieknek. Milyen indulatra gondolt?

Következő

#28. Isten Lévi törzsét jelölte ki a főpapok szolgálatára,

Következő

#29. Mózes ötödik könyvének első fejezetei összefoglalást adnak

Következő

#30. Hány tanú vallomása volt szükséges a törvény szerint az ítélethez?

Következő

#31. Józsué a honfoglalás után összehívta Izráel törzseit

Következő

#32. Boáz szeretettel bánt Ruthtal, mert

Következő

#33. Saul amálekiták elleni győzelme után Isten kijelentette Sámuelen keresztül, hogy elveszi tőle a királyságot. Miért?

Következő

#34. Mit tett Jónás, miután megtértek a niniveiek?

Következő

#35. “Térjetek meg…”

Következő

#36. Kinek a leszármazottai voltak a filiszteusok a krónikák nemzetségtáblázata szerint?

Következő

#37. Amikor Dávid király Jeruzsálembe vitette a szövetség ládáját, örömtáncot járt. Míkál, Saul lánya, Dávid felesége

Következő

#38. Miért mondta Dávid király, hogy “Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon”?

Következő

#39. Mit mond Pál azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik nem akarnak dolgozni?

Következő

#40. Pál hogyan beszél a filippieknek Isten országáról?

Következő

#41. Jézus “a követelésével minket terhelő adóslevelet”

Következő

#42. Ki volt Lóisz?

Következő

#43. Melyik fáról nem volt szabad ennie az embernek az Éden kertjében?

Következő

#44. Mózes nevének magyarázata:

Következő

#45. Melyik Bibliai könyv nincs az Ószövetségben?

Következő

#46. Isten megjelent a Sínai-hegy lábánál táborozó izráelitáknak, méghozzá

Következő

#47. Mi a bűn zsoldja, és mi Isten kegyelmi ajándéka?

Következő

#48. Ki mondta: “Mi az igazság?”

Következő

#49. Ki szerepel a hit példaképei között?

Következő

#50. Jób…

Következő

#51. Mi volt a rézkígyó?

Következő

#52. Ki volt Lázár?

#53. A tisztának minden

#54. A zsidókhoz írt levél szerint Krisztus segíteni tud azoknak, akik kísértésbe esnek, mert

#55. A hit Jakab levele szerint

#56. Hogy nevezik a zsidók a 7. napot?

#57. Mi a tóra?

#58. Melyik az Ószövetség utolsó könyve?

#59. Az Aeropágosz...

#60. Ki volt az izráeliták vezetője akkor, amikor minden kánaáni királyt legyőztek?

#61. Mit jelent az a név, hogy Ábrahám?

#62. Hogyan nevezik a Jézus elfogatása és keresztrefeszítése közti időszakot?

#63. Salamon szerint mi a bölcsesség kezdete?

#64. A kolosséi levélben Pál apostol egy ismert orvos köszöntését tolmácsolja. Kiét?

#65. Pál apostol szerint hol van a keresztyének hazája?

#66. Hogy hívták Éva első gyermekét?

#67. Honnan tudták a betlehemi pásztorok a mezőn, hogy megszületett a Messiás?

#68. Melyik a görög ábécé utolsó betűje?

#69. Hol nevezték először keresztyéneknek a tanítványokat?

#70. Kik álltak meg a tanítványok mellett, Jézus mennybemenetelekor?

#71. Hány levelet írt Pál Timótheusnak?

#72. Korinthus Görögországban, vagy Olaszországban van?

#73. Hány hajótörést élt meg Pál apostol?

#74. Miről beszél Jézus, amikor ezt mondja: "a test lámpása"?

#75. Máté evangéliumában a nemzedékek száma Ábrahám és Jézus között?

#76. József, Mária férje, ki által származik Jákobtól?

#77. A napkeleti bölcsek száma?

#78. Mi volt Keresztelő János étele?

#79. Pál apostol szavai szerint kikért halt meg Krisztus?

#80. A tékozló fiú testvére nyilvánvalóan egy kicsit...

#81. Pilátus kérdésére: "Te vagy a zsidók királya?" Jézus azt válaszolta

#82. Az új városban

#83. Pál apostol azt mondja, jobb megházasodni, mint...

#84. Amikor Jézus meghalt

#85. A 12 apostol között volt

#86. Péter és János apostol

#87. Jézus bement a templomba és felborította a

#88. Ki volt Pál apostol? Egy

#89. A Jelenések könyvében mi volt a fekete ló lovasának a kezében?

#90. Kiknak írta Pál apostol a Római levelet?

#91. "A nap ne nyugodjék le..."

#92. Az új Jeruzsálemben már nincs

#93. Amikor Pilátus el akarta bocsátani Jézust, milyen érvvel fordultak szembe vele?

#94. Ki volt Malkus?

#95. "Amit az ember vet,..."

#96. Kinek mondta Jézus: "Én vagyok a feltámadás és az élet."

#97. Kb. hány km-re van Betánia Jeruzsálemtől?

#98. Beszédetek legyen mindig szíves, és mivel ízesített?

#99. A felettesekkel szemben mire int Pál apostol?

#100. Mi volt Pál apostol eredeti foglalkozása?

#101. A Jelenések könyvében a Laodicea közösségével meglehetősen elégedetlen volt a beszélő, mert

#102. A hit példájaként kinek a cselekvésmódját említi a zsidóknak írt levél?

#103. Miből származik a hit? Pál apostol szavai szerint

#104. A minákról szóló példabeszéd minek a veszélyére utal?

#105. "Te kishitű, miért kételkedtél?" -vonta kérdőre Jézus

#106. Kinek mondta Jézus: "Távozz tőlem, sátán!"

#107. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, Máté milyen állatot említ?

#108. Kinek mondta Jézus a következő szavakat: "Aki kardot ragad, az kard által vész el."

#109. Jézus tanítványa, Júdás megígérte a főpapoknak, hogy elárulja nekik Jézust, ha adnak neki

#110. Ki volt Priszcilla?

#111. Ki kérdezte: "Mi az igazság?"

#112. Mit mondott Pilátus Jézusról?

#113. Ki mondta ezeket a szavakat: "Amit írtam, azt megírtam!"

#114. A bűn zsoldja Pál szavai szerint

#115. Kinek a kezébe esni "rettenetes dolog"

#116. Melyik volt a vadállat száma?

#117. Amikor a két vak kiáltozott és Jézus segítségéért könyörgött, a tömeg

#118. "A szél arra fúj, amerre akar,..." Kinek mondta Jézus e szavakat?

#119. Mialatt István diakónust kövezték, miért fohászkodott hangos szóval?

#120. Mire vonatkoztak Jézus következő szavai: "Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön." Jeruzsálem

#121. Az utolsó idők egyik jeleként Jézus azt jelölte meg, hogy a nap

#122. Az utolsó ítélet napján az Emberfia a balján lévőket mennyi időre küldi a kárhozat tüzére?

#123. "Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem..."

#124. Ábrahám hite megigazulásra szolgált

#125. Mi azt valljuk, hogy az ember igazzá válik a

#126. A zsidóknak írt levél szavai szerint a Fiú segíteni tud azoknak, akik kísértést szenvednek, mert

#127. Amikor Isten ígéretét adta Ábrahámnak, saját magára esküdött, mert

#128. Ki volt Paulusz?

#129. Kinek a szavaira jegyezte meg Jézus: "Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben."?

#130. István diakónus a főtanács tagjait kemény nyakúaknak és körülmetéletlen...

#131. Pál apostol mit nem sorol a Lélek gyümölcse közé?

#132. Mivé tette Jézus közvetetten Pilátust és Heródest?

#133. Amikor a Pál apostolt szállító hajó viharba került Kréta közelében, a tengerészek mit vetettek elsőként a tengerbe?

#134. Mi borít leplet a sok bűnre Péter apostol szavai szerint?

#135. Amikor a feltámadása után harmadik megjelenése alkalmával Jézus megkérdezte Péter apostolt, hogy szereti-e őt, Péter?

#136. Ki írta az Apostolok cselekedeteit?

#137. Feltámadása után Jézus még hány napig jelent meg a tanítványainak?

#138. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk Istennel, és sötétségben vagyunk akkor

#139. Nincs meg bennünk az igazság, ha azt állítjuk, hogy

#140. Jakab apostol azt írja, hogy a hit

#141. Ki volt Euniké?

#142. "A tisztának -mondja az apostol- minden..."

#143. A pénz utáni sóvárgás -írja Pál apostol

#144. Második levelében azt írja János apostol: "Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok,.."

#145. "Ellenségetek a sátán,..."-figyelmeztet Pál apostol

#146. Jobb, ha az Isten úgy akarja -írja Pál apostol- szenvedni

#147. "Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart és a kettő egy ember lesz." Pál apostol minek tartja ezt?

#148. "Az asszony engedelmeskedjék férjének" -írja Pál apostol és hozzáfűzi:

#149. "Engedelmeskedjetek szüleiteknek" -idézi Pál apostol- amely az első parancs, amelynek ígérete van:

#150. Az alatt a két év alatt, amelyet Pál apostol római lakásában töltött el

#151. Mivel kezdődik Jáos evangéliuma?

#152. Mivel Zakariás nem hitt az angyalnak, ezért

#153. Kié volt a "pusztában kiáltónak a szava"?

#154. Ki volt Timóteus?

#155. Amikor Jézus meggyógyította a 18 éve beteg asszonyt, akkor a zsinagóga vezetője azért kritizálta, mert

#156. "Kérjetek és kaptok..." -milyen lelkületre mondta Jézus e szavakat?

#157. Mire vonatkozóan mondta Pál apostol: "Nekünk Isten az utolsó helyet jelölte ki."

#158. Vannak, akik tiltják bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet

#159. Az Úrról azt írja Péter apostol, hogy előtte

#160. "Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről" -olvashatjuk a zsidóknak írt levélben, mert azáltal

#161. Jakab apostol szavai szerint, milyen emberhez hasonlít az, aki a tanítást hallgatja és nem követi

#162. Hogyan került Jézus a főpapok kezéből Pilátus hatalmába?

#163. Milyen volt Tamás magatartása, amikor közölték vele, hogy távolléte alatt Jézus megjelent a többi tanítványnak?

#164. Péter és János apostolt letartóztatták, mert a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok rossz néven vették, hogy

#165. Pál apostol azt mondja, hogy a szolgák

#166. Melyik törzs tagjának vallja magát Pál apostol?

#167. Mikor metélték körül Pál apostolt?

#168. A korábbi nemzedékeknél az a tény, hogy a pogányok is "örökösök"

#169. "A tisztának -mondja Pál apostol- minden..."

#170. Ki volt Kornélius, aki egy angyal szavára megparancsolta, hogy hívják Joppéból Pétert

#171. Ha az utolsó ítélet harsonája megszólal -írja Pál apostol- a halottak feltámadnak

#172. Pál apostolt nyugtalanította a korinthusi gyülekezetben fellépett erkölcstelenség, ahol a férfiaknak még kikkel való kapcsolatáról tesz említést

#173. A követelésével ellenünk szóló adóslevelet Jézus

#174. Mit kellett közölnie Jánosnak a Jelenések könyvében az efezusi gyülekezet angyalával?

#175. Mit kellett megírnia Jánosnak a Jelenések könyvében a filadelfia gyülekezetnek?

#176. "Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?" -kérdezte Pál apostol. A halál fullánkja

#177. Anániásról ls feleségéről, Szafiráról tudjuk, hogy

#178. Mi lett a következménye István diakónus megkövezésének?

#179. A kövek fognak megszólalni, mondotta Jézus, ha a tanítványok

#180. Ki mondta: "Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben."

#181. Titusznak írt levelében Pál apostol idézi a krétaiak egyik prófétáját: "A krétaiak örök hazugok, gonosz fenevadak és falánk naplopók." -és azt mondja, hogy ez

#182. János apostol látta az élet vizének folyóját, amely kristálytisztán

#183. Mit tett a samáriai asszony, akitől Jézus egy korty vizet kért inni

#184. A zsidóknak írt levél szerint, ha Krisztus másodszor megjelenik, miért teszi azt?

#185. Pál azt írja, ha egy fiatalabb testvér tévedésen ér egy idősebbet

#186. János látta, hogy a szent város, az új Jeruzsálem

#187. Milyen véleménykülönbség miatt vált el Barnabás Páltól?

#188. Melyik példabeszéd után mondta Jézus a következő szavakat: "Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a kiválasztottak."

#189. Ki mondotta a zsinagógában a következő szavakat: "Orvos, gyógyítsd meg magadat!"

#190. Mikor mondta Jézus a következő szavakat: "Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel." Amikor a tanítványok

#191. "Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte?" -mondta Jézus, mert

#192. A trónon ülő azt mondta János apostolnak, hogy ő az alfa és az omega, azaz

#193. Ki húzta keresztül annak a negyven személynek a számítását, akik átok alatt fogadták meg, hogy nem esznek és nm isznak addig, amíg Pált el nem teszik láb alól

#194. Amikor Jézus egy disznócsordába űzte a gonoszlelket, a környező helység lakosai arra kérték, hogy

#195. Kinek mondta Jézus: "A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen."

#196. Ki volt az ördög, a Sátán?

#197. Mit ajánl az apostol Timóteusnak a borra vonatkozóan?

#198. Amikor azok lelkei, akiket Isten szaváért öltek meg, ítéletért kiáltottak, fehér ruhát kaptak és arra hívták fel őket

#199. Isten békéje, amely minden értelmet meghalad

#200. Milyen volt a körülmetéltek magatartása Jeruzsálemben, amikor Péter apostol beszámolóját hallották

#201. "Krisztus szolgái? Én még inkább." -írja Pál apostol, és hozzáfűzi, hogy úgy mondja, mint

#202. Kiknek a sorsa lett a kénköves, tüzes tóban gyötrődni örökkön-örökké?

#203. Pál apostol Titusznak írt levelében idézi a krétaiak egyik prófétáját: "A krétaiak örök hazugok, gonosz fenevadak és falánk naplopók." -és azt mondja, hogy ez

#204. Az ezredes, aki kiadta Pál apostol ostorozásának és kihallgatásának parancsát, megváltoztatta azt, amikor megtudta, hogy

#205. Máté 13. fejezete kiket említ?

#206. Milyen érvvel bírta rá Gamáliel a főtanácsot arra, hogy ne öljék meg a tanítványokat

#207. Az írástudókról és a farizeusokról Jézus azt mondta tanítványainak és a népnek

#208. Pál apostolt nyugtalanította a korinthusi gyülekezetben fellépett erkölcstelenség, ahol a férfiaknak még kikkel való kapcsolatáról tesz említést

#209. Azoknak a szolgáknak, akiknek uruk hívő ember -mondja Pál apostol

#210. Ábrahám (idősek voltak Sárával együtt)Isten ígéretére, hogyan válaszolt?

#211. Milyen volt Pál apostol Timóteusnak írt első levelében, a családfákkal való foglalkozással kapcsolatban

#212. Pál apostol az Efezusi levelében mire buzdítja a híveket?

#213. A máltaiaknak az volt a nézete, hogy Pál apostol isten, mert megmenekült, jóllehet

#214. Mit mondott Pál apostol védekező beszédében Agrippa király előtt, damaszkuszi útja előtti időről?

#215. "Amikor még gyermek voltam"

#216. Pilátus vizet kért és megmosta kezeit a nép előtt, hogy ezzel

#217. Pál apostol

#218. Mi által pusztult el az emberiség egyharmada, amikor a hatodik angyal megfújta harsonáját és kiszabadította a négy angyalt, akik a nagy Eufrátesz folyónál voltak megkötözve

#219. Mit tartalmazott a farizeusok és a szadduceusok időjóslata

#220. István diakónus a főtanács tagjait kemény nyakú és körülmetéletlen

#221. Mit fűz az apostol azon tilalmához, hogy az asszony ne tanítson, ne emelkedjék a férfi fölé, és maradjon csöndben

#222. Mikor sírt Jézus Lázár történetében?

#223. Miért vezette Fesztusz Agrippa király elé Pál apotolt?

#224. A 2. Korinthusi levelében személyes tartózkodásával szemben Pál apostol

#225. Ádám és Éva másodszülött fia, aki szelíd pásztor volt.

#226. Ki Táré fia?

#227. Ki Boáz dédunokája, aki király lett?

#228. Jézus tanítványainak, az apostoloknak egyike. Betsaidából származott,

#229. Gátból való óriási termetű filiszteus harcos.

#230. Káin leszármazottja, Jabál és Jubál anyja.

#231. Ki volt Ábel?

#232. Hány éves volt Ábrahám, amikor Izsák nevű fia megszületett?

#233. A Biblia szerint Ádám hány évet élt?

#234. Mi az aranyborjú?

#235. Hányadik fia volt Jákob apának Benjamin gyermeke?

#236. Mi történik Saullal a damaszkuszi úton?

#237. Mi a magyar eredeti jelentése a diaszpórának?

#238. Mi az engesztelő áldozat lényege?

#239. Ki állt Illés szolgálatába?

#240. Kik beszéltek Mózes ellen amiért feleségül vette Cippórát, egy kusita nőt?

#241. Igaz vagy hamis? Naomi feleségül ment Boázhoz.

#242. Naomi hogyan szerette volna, hogy hívják a barátai?

#243. Miért készített Áron aranyborjút?

#244. Igaz vagy hamis? Manoah ételt készített az angyalnak.

#245. Milyen nevet adott az apja Gedeonnak?

#246. Igaz vagy hamis? Gedeon visszautasította, hogy uralkodjon Izrael felett.

#247. Igaz vagy hamis? Ráháb Dávid király ükanyja volt.

#248. Hol voltak a lenszárak, amelyek közé Ráháb elrejtette a kémeket?

#249. Hogy hívták Saulnak azt a fiát aki Dávid jó barátja lett?

#250. Igaz vagy hamis? Saul gyenge férfi volt.

#251. Mihez hasonlították Saul gyorsaságát és erejét?

#252. Sámuel próféta mit mondott Saulnak miután bemutatta az áldozatát?

#253. Miért volt Dávid annyira biztos abban, hogy győzni fog Góliát ellen?

#254. Igaz vagy hamis? Ézsau fiatalabb volt Jákobnál.

#255. Igaz vagy hamis? Ézsau fiatalabb volt Jákobnál.

#256. Mihez értett Ézsau nagyon?

#257. Milyen főzeléket adott Jákob Ézsaunak?

#258. Mit adott Melkisédek Ábrámnak?

#259. Ki járt évente Istenhez imádni Silóban, és egy évig imádkozott Istenhez gyermekért?

#260. Izrael mely két törzsét nem nevezték el Jákob fiairól?

#261. Amikor a tanítványok látták, hogy Jézus vízen jár, mit gondoltak róla?

#262. Kinek akarták nevezni Zakariás fiát?

#263. Kivel volt Pál, amikor megírta a levelet Filemonnak?

#264. Melyik apostol osztotta meg az evangéliumot egy etióp tisztviselővel a gázai úton?

#265. Mi volt annak a férfinak a neve, aki Jézus testét elkérte, hogy eltemethesse?

#266. Mit keressünk először?

#267. Ki volt Kajafás apósa, a főpap Jézus halálakor?

#268. Mi történt Nebukadnecar királlyal, mielőtt visszaállították királlyá?

#269. Kit ismernek úgy, hogy már kiskorától kezdve ismerte a szent írásokat?

#270. Hogy hívták Ábrahám unokaöccsét?

#271. Kit ismernekFilemon úgy, hogy már kiskorától kezdve ismerte a szent írásokat?

#272. Izrael melyik törzse nem kapott földet örökségül?

#273. Mi történt a királysággal Salamon uralma után?

#274. A Biblia melyik könyvében találjuk Nebukadnecar történetét?

#275. Hol található a Lélek gyümölcse a Bibliában?

#276. Jobb bölcsességet szerezni, mint mit?

#277. Igaz vagy hamis: A Bibliát először angol nyelven írták?

#278. Melyik könyvbe írt Dávid a legtöbbet?

#279. Mi volt annak a nőnek a neve, aki elrejtette a kémeket Jerikóban?

#280. Melyik angyal mondta el Dánielnek a kosról és a kecskéről alkotott látásának jelentését?

#281. Melyik városban hívták Jézus követőit először keresztényeknek?

#282. Kit küldött Ábrahám, hogy Izsáknak feleséget találjon?

#283. Hol járt Jézus a vízen?

#284. Hová vitték a rabszolgakereskedők Józsefet?

#285. Melyik tanítvány vigyázott Máriára Jézus halála után?

#286. Ki volt az a nőbíró, aki győzelemre vezette Izraelt?

#287. Ki volt az a bíró, aki csak 300 emberrel győzte le a midianitákat fáklyákkal és kürtökkel?

#288. Jézus szerint mi az első és legnagyobb parancsolat?

#289. Jézus szerint mi a második legnagyobb parancsolat?

#290. Péter kit támasztott fel a halálból?

#291. Jézus melyik könyvet írta közvetlenül?

#292. Mi történt a királysággal Salamon uralma után?

#293. Milyen nyelven írták az Ószövetség nagy részét?

#294. Ki tanította a Miatyánkot?

#295. Melyik emberi szerző írta a Galatákat?

#296. Kit száműztek egy szigetre?

#297. Ki vágta le a katona fülét, amikor Jézust letartóztatták?

#298. Mit mondott a filippibeli börtönőr Pálnak, miután meghallotta az evangéliumot?

#299. Mi válaszolt Pál és Silas a filippibeli börtönőr kérdésére?

#300. Jézus tudta, hogy Jeruzsálemben tartóztatják le és megölik?

#301. Melyik tanítvány tagadta meg Jézust háromszor?

#302. Mi történt azután, hogy Jézust eltemették a sírban?

#303. Ki lett Júdás utóda az apostolok közt?

#304. Hogy hívják az első lantost és sípost a Bibliában?

#305. Mikor és hol kukorékolt a kakas akkorát, hogy a Földön élő összes ember meghallotta?

Befejezés